Tieto ja opettajat liikkeessä Kuopion Viherkampuksella

Aurora Hansen, rehtori, Kuopion viherkampus

Mi­ten to­teu­te­taan lu­kio-ope­tus­ta maa­seu­tu­a­lu­eil­la, joil­la nuo­ri väki vä­he­nee?  

Mi­ten var­mis­te­taan riit­tä­vä opin­to­tar­jon­ta ja laa­du­kas ope­tus?  

Mi­ten nuo­ri voi ko­to­aan kä­sin ko­kea ai­toa lu­ki­o­lai­sen elä­mää, jo­hon kuu­lu­vat omat lu­ki­o­ka­ve­rit, opet­ta­jat ja lu­ki­o­ajan ta­pah­tu­mat? 

Nämä ky­sy­myk­set ovat en­tis­tä­kin ajan­koh­tai­sem­pia isos­sa osas­sa Suo­men maa­seu­tua. Kou­lu­kau­pun­ki Kuo­pi­os­sa­kin vi­her­a­lu­et­ta riit­tää, ja siel­lä lu­ki­o­kou­lu­tus­ta tar­jo­a­mas­sa kak­si pien­tä lu­ki­o­ta, Nil­siä ja Juan­kos­ki. Rat­kai­su­ja haas­tei­siin läh­det­tiin et­si­mään näi­den kah­den lu­ki­on ta­van­o­mais­ta tii­viim­mäs­tä yh­teis­työs­tä, ja näin sai al­kun­sa Kuo­pi­on Vi­her­kam­pus.  

Nyt, huh­ti­kuus­sa 2023, meil­lä on koh­ta en­sim­mäi­nen luku­vuo­si vi­her­kam­pus­e­lä­mää ta­ka­na. Hy­vil­lä mie­lin voim­me to­de­ta, että kaik­ki on su­ju­nut oi­ke­as­taan aika jou­he­vas­ti, vaik­ka mel­koi­sel­la vauh­dil­la tä­hän ih­mis­ko­kee­seen läh­dim­me­kin. Kou­lua on saa­tu pi­det­tyä, kaik­ki ovat vie­lä tol­kuis­saan, uu­sia opis­ke­li­joi­ta on tu­los­sa syk­syl­lä ja yli­oppi­lai­ta­kin val­mis­tuu, jo­ten pe­rus­a­si­at lie­ne­vät kun­nos­sa.  

Mitä Viherkampus käytännössä tarkoittaa?  

Hal­lin­to ja hen­ki­lös­tö 

Meil­lä on edel­leen hal­lin­nol­li­ses­ti kak­si eril­lis­tä lu­ki­o­ta. Toi­mim­me eri kiin­teis­töis­sä, kum­pi­kin pe­rus­o­pe­tuk­sen kans­sa sa­mois­sa ti­lois­sa ja noin 25 km etäi­syy­del­lä toi­sis­tam­me. Myös YTL:n ja ope­tus­hal­lin­non näkö­kul­mas­ta olem­me it­se­näi­siä oppi­lai­tok­sia, vaik­ka jär­jes­täm­me­kin yo-kir­joi­tuk­set fyy­si­ses­ti yh­dis­tet­ty­nä.  Hal­lin­non tii­min muo­dos­ta­vat yh­tei­nen reh­to­ri, apu­lais­reh­to­ri ja opin­to-oh­jaa­ja sekä pe­rus­o­pe­tuk­sen kans­sa yh­tei­set kou­lu­sih­tee­rit. 

Kaik­ki opet­ta­jam­me työs­ken­te­le­vät mo­lem­mis­sa lu­ki­ois­sa, ja hei­dän työn­sä koos­tuu vain lu­ki­on ope­tuk­ses­ta ja teh­tä­vis­tä. Li­säk­si tai­to-tai­de­ai­nei­den ope­tus­ta hoi­taa muu­ta­ma ylä­kou­lun kans­sa yh­tei­nen opet­ta­ja.  Opet­ta­ja­kun­nan yh­tei­set asi­at to­teu­te­taan yh­des­sä eli esi­mer­kik­si ko­kouk­set ja kou­lu­tuk­set sekä tii­mit ja eri­tyis­vas­tuut so­vi­taan koko Vi­her­kam­pus­ta tar­kas­tel­len.   

Ope­tus 

Ope­tus to­teu­tuu yh­tei­sel­lä tar­jot­ti­mel­la ja tun­ti­kaa­vi­ol­la. Tar­jon­nas­ta kaik­ki­aan rei­lut 20 % on yh­tei­siä opin­to­jak­so­ja, jois­ta suu­rin osa va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja. Yh­tei­set opin­to­jak­sot to­teu­tu­vat pää­osin hyb­ri­di­muo­toi­si­na. Pa­kol­li­set opin­not on ai­na­kin tois­tai­sek­si py­rit­ty to­teut­ta­maan lu­ki­oi­den omi­na lähi­ryh­mi­nä.  

Opet­ta­jat liik­ku­vat työ­jär­jes­tyk­sen­sä mu­kaan lu­ki­oi­den vä­liä ja opet­ta­vat pal­jon myös etä­nä ja hyb­ri­di­nä.  Olem­me so­pi­neet, että ope­tuk­ses­sa py­ri­tään tasa­puo­li­suu­teen niin, että kum­man­kin kou­lun ryh­mä on vuo­roin lähi­ryh­mä­nä.  Jos­kus opet­ta­ja ei ehdi siir­tyä ja opet­taa sik­si myös kou­lu­koh­tai­sen ryh­män etä­nä toi­sel­ta kou­lul­ta kä­sin.  Opet­ta­ja saa itse suun­ni­tel­la työ­viik­kon­sa siir­ty­mien ja etä­to­teu­tus­ten osal­ta pe­da­go­gi­ses­ti par­haal­la ta­val­la, kos­ka hän on sii­nä pa­ras asi­an­tun­ti­ja. Eri aine­ryh­mis­sä liik­ku­mi­sen mää­rä vaih­te­lee pal­jon ja sa­mal­la­kin opet­ta­jal­la jak­so­jen vä­lil­lä. 

Opet­ta­jien työn jak­sot­ta­mi­nen niin, että hän oli­si vaik­ka­pa tie­tyt päi­vät, saa­ti ko­ko­nai­set jak­sot vain toi­sel­la kou­lul­la, ei oi­kein on­nis­tu täl­lai­ses­sa mal­lis­sa, jos­sa kaik­ki toi­mi­vat mo­lem­mis­sa kou­luis­sa ei ai­na­kaan il­man, että ope­tus­jär­jes­te­ly­jen laa­tu kär­si­si.  

Opis­ke­li­jat 

On ki­vem­pi toi­mia etä­o­pis­ke­lus­sa ih­mi­sen kans­sa, jon­ka jos­kus on ta­van­nut. Tämä on yksi ta­voi­te Vi­her­kam­puk­sen opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä te­ke­mi­ses­sä. Uu­sien opis­ke­li­joi­den tii­mi­jak­sol­la teh­dään yh­teis­työ­tä, sa­moin vaik­ka­pa lii­kun­ta­päi­vis­sä, opin­to­vie­rai­luil­la ja kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa. Sa­mal­la toi­vom­me, että vi­her­a­lu­een nuo­ril­le tar­jou­tuu uu­sia mah­dol­li­suuk­sia kon­tak­tei­hin oman tu­tun jou­kon li­säk­si. 

Vas­ta­pai­no­na yh­tei­sel­le te­ke­mi­sel­le tär­ke­äk­si on ko­et­tu myös oman lu­ki­on iden­ti­tee­tin ja pe­rin­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen. Kaik­ki lu­ki­o­vuo­den tär­ke­ät ta­pah­tu­mat on eh­dot­to­mas­ti ha­lut­tu säi­lyt­tää kou­luit­tai­si­na ja täs­sä on toki nou­da­tet­tu opis­ke­li­joi­den toi­vet­ta. 

 

Plussat ja miinukset

Opet­ta­jat
+ opet saa­vat kes­kit­tyä lu­ki­o­työ­hön
+ tii­mit ja työ­pa­rit toi­mi­vat hy­vin
– siir­ty­mi­set kuor­mit­ta­vat eri­tyi­ses­ti tal­vi­ke­leil­lä
– hyb­ri­di­o­pe­tuk­sen suun­nit­te­lu vaa­tii uu­den­lais­ta osaa­mis­ta ja ai­kaa
– liik­ku­mi­nen vä­hen­tää spon­taa­ne­ja koh­taa­mi­sia 

Opis­ke­li­jat
+ ope­tus­tar­jon­nan laa­jen­tu­mi­nen
+ osaa­vat ja in­nos­tu­neet opet­ta­jat
– etä­o­pis­ke­lu haas­taa itse­oh­jau­tu­vuut­ta 

Saa­vu­tet­ta­vuus ja laa­tu
+ laa­duk­kaat lu­kio-opin­not mah­dol­lis­tu­vat lä­hel­lä ko­tia
+ opis­ke­li­jat saa­vat hy­vät jat­ko-opis­ke­lu­val­miu­det (itse­oh­jau­tu­vuus ja etä­o­pis­ke­lu!)
+ opet­ta­jien pe­da­go­gi­set tai­dot moni­puo­lis­tu­vat  

Katse kohti tulevaa 

Pian Vi­her­sir­kus suun­taa an­sai­tul­le kesä­tauol­le, mut­ta sen jäl­keen ol­laan taas liik­kees­sä tien pääl­lä ja bit­ti­vir­toi­na.  Tu­le­va­na luku­vuon­na tu­lem­me kiin­nit­tä­mään vie­lä enem­män huo­mi­o­ta opis­ke­li­joi­den tu­tus­tu­mi­seen, hy­vin­voin­tiin etä­o­pis­ke­lus­sa sekä itse­oh­jau­tu­vuu­den tu­ke­mi­seen. Hen­ki­lö­kun­nan kes­ken ka­len­te­roim­me hie­man enem­män lähi­ta­paa­mi­sia ja kir­kas­tam­me vies­tin­tää ja yh­tei­siä toi­min­ta­ta­po­jam­me. Laa­tu­hank­keen puit­teis­sa hi­om­me edel­leen etä­pe­da­go­gii­kan osaa­mis­tam­me   ja ko­ko­am­me opet­ta­jan tu­ek­si hyb­ri­di­o­pe­tuk­sen käsi­kir­jaa. 

Jos kiin­nos­tuit mal­lis­tam­me, ota roh­ke­as­ti yh­teyt­tä! Otam­me oi­kein mie­lel­lään vie­rai­ta vas­taan ja ker­rom­me te­ke­mi­sis­täm­me, niin on­nis­tu­mi­sis­ta kuin mo­kis­ta. Eh­kä­pä Vi­her­kam­puk­sen ide­as­ta on poi­mit­ta­vis­sa aja­tuk­sen poi­ka­sia muil­le­kin lu­ki­o­sir­kuk­sil­le.   

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023