Ylivieskan lukion tiimitoiminta tuo yhteisöllisyyttä

Ylivieskan lukion opiskelijakunnan hallitus / tiimit

Tii­mit tuo­vat yh­tei­söl­li­syyt­tä, mah­dol­li­suu­den kuu­lua jo­hon­kin ryh­mään. Yli­vies­kan lu­ki­on tii­mi­toi­min­nan tar­koi­tus on saa­da jo­kai­nen opis­ke­li­ja mu­kaan jon­kin it­se­ään kiin­nos­ta­van tii­min toi­min­taan. Tii­me­jä on usei­ta aina kak­ku­tii­mis­tä tur­va­tii­miin ja kaik­kea sil­tä vä­lil­tä, on mu­sa­tii­mi, de­ko­tii­mi ja vaik­ka­pa tar­joi­lu­tii­mi. Jo­kai­sel­la tii­mil­lä on oma mer­ki­tyk­sen­sä kou­lu­ar­jes­sa, joko oman tii­min jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa tai osa­na kou­lun yh­teis­ten ta­pah­tu­mien or­ga­ni­soin­tia.

Lu­ki­o­ar­jes­sa tii­mit nä­ky­vät par­hai­ten opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­min­nas­sa, kos­ka hal­li­tus koos­tuu tii­mien jä­se­nis­tä. Jo­kai­ses­ta tii­mis­tä on va­lit­tu hal­li­tus­e­dus­ta­ja, ja näin tii­mien asi­at kul­keu­tu­vat suo­raan hal­li­tuk­sel­le ja hal­li­tuk­sen asi­at tii­mei­hin. Tii­mi­hen­ki­löis­tä koos­tu­va hal­li­tus on saa­nut ai­kaan mu­ka­via tem­pauk­sia ja ta­pah­tu­mia, jois­sa tii­mit ovat mu­ka­na toi­mi­mas­sa. Syys­luku­kau­del­la pik­ku­jou­lu­päi­vä oli to­del­la mu­ka­va ta­pah­tu­ma, ja sii­nä jo­kai­nen tii­mi jär­jes­ti kou­lul­le jon­kun toi­min­ta­pis­teen, iloa ja va­loa pi­me­ään syk­syyn.

Tii­mi mah­dol­lis­taa nuo­ril­le toi­siin­sa tu­tus­tu­mi­sen, voit saa­da uu­sia ka­ve­rei­ta ja pää­set vai­kut­ta­maan kou­lu­ar­keen. Pää­sään­töi­ses­ti tii­mien toi­min­ta on pro­jek­ti­luon­tois­ta ja yh­des­sä saam­me pal­jon hy­vää ai­kaan, esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mäl­lä van­ho­jen­tans­sit koko kou­lun voi­min. Tii­mit tuo­vat moni­puo­li­suut­ta kou­lu­ar­keen ja ”ei ole niin tyl­sää”.

Ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta löy­tyy aina ja yksi sel­lai­nen voi­si olla se, että tii­mit voi­si­vat ko­koon­tua oppi­tun­tien puit­teis­sa. Nyt ta­paa­mi­set ovat pää­sään­töi­ses­ti pit­käl­lä väli­tun­nil­la, ja näin ol­len se kar­sii jon­kin ver­ran osal­lis­tu­jia.

Ter­vei­sin Yli­vies­kan lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus / tii­mit

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023