LOOK – lukio-opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen

Kati Immeli-Vänskä, projektipäällikkö; Markus Lähde, verkkolukion koordinaattori ja lukion lehtori; Suvi Niemi-Kapee, verkkolukion koordinaattori ja lukion lehtori, Helsingin kaupunki

Helsingin verkkolukiosta joustavuutta ja monipuolisuutta lukio-opintoihin

Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­ma LOOK – lu­kio-opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mis­han­ke on kak­si­vuo­ti­nen han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on ke­hit­tää Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on pal­ve­lu­tar­jon­taa ja tätä kaut­ta li­sä­tä opis­ke­li­joi­den mah­dol­li­suuk­sia yk­si­löl­li­siin ja jous­ta­viin op­pi­mus­pol­kui­hin. Han­ke päät­tyy 31.7.2023. 

Hel­sin­gin verk­ko­lu­kio kä­sit­tää Hel­sin­gin kau­pun­gin lu­ki­oi­den yh­tei­sen opin­to­tar­jon­nan, ja sen kaut­ta opin­to­ja tar­jo­taan noin 9500 opis­ke­li­jal­le kau­pun­gin 15:sta eri lu­ki­os­ta. Li­säk­si hel­sin­ki­läis­ten yk­si­tyis­ten so­pi­mus­kou­lu­jen opis­ke­li­jat sekä Sta­din am­mat­ti- ja ai­kuis­oppi­lai­tok­sen opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat opin­to­ja Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on kaut­ta. 

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on tar­jon­ta koos­tuu pää­osin läpi vuo­den jär­jes­tet­tä­vis­tä etä- ja verk­ko-opin­nois­ta. Luku­vuon­na 2022–2023 tar­jol­la oli yli 100 etä-, yli 100 verk­ko- ja noin 60 kesä­o­pin­to­jak­soa. Hank­kees­sa on myös pi­lo­toi­tu mah­dol­li­suut­ta suo­rit­taa opin­to­ja Hel­sin­gin työ­väen­o­pis­tos­sa ja Sta­din am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­tos­sa (Sta­din AO) osa­na lu­ki­o­tut­kin­toa. Ta­voit­tee­na on ol­lut ra­ken­taa en­tis­tä kat­ta­vam­pi yh­teis­työ­mal­li oppi­lai­tos­ten vä­lil­le. Myös lu­ki­oi­den ja kor­ke­a­kou­lu­jen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä on ke­hi­tet­ty.

Verk­ko-opin­to­ja voi suo­rit­taa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mas­ti.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on etäo­pi­nois­sa opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat päi­vi­sin luku­jär­jes­tyk­seen mer­kit­ty­nä ai­ka­na kau­pun­gin yh­tei­sil­lä tun­ti­pai­koil­la. Etä­o­pe­tuk­ses­sa oppi­tun­nit pi­de­tään opet­ta­jan joh­dol­la etä­o­pe­tus­alus­tal­la Goog­le Mee­tis­sä tai Mic­ro­soft Te­am­sis­sä. Osa etä­o­pin­to­jak­sois­ta to­teu­te­taan ns. hyb­ri­di­o­pe­tuk­se­na, jol­loin osa opis­ke­li­jois­ta on pai­kal­la luo­kas­sa ja osa etä­nä. Suu­rin osa etä­o­pin­to­tar­jon­nas­ta on kiel­ten opin­to­ja, ja tar­jol­la on esim. ita­li­an, la­ti­nan, kii­nan ja ja­pa­nin opin­to­ja. Yh­tei­sil­lä etä­opin­noil­la py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan laa­jem­pi opin­to­tar­jon­ta kau­pun­gin kai­kil­le lu­ki­o­lai­sil­le. 

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on verk­ko-opin­nois­sa opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa lu­kio-opin­to­ja jous­ta­vas­ti ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, kui­ten­kin verk­ko­pe­ri­o­dei­hin si­do­tus­ti. Opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta myös ke­säl­lä. Verk­ko-ope­tuk­sen tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa opis­ke­li­jal­le jous­ta­via op­pi­mis­pol­ku­ja sekä laa­jem­pi opin­to­tar­jon­ta. Verk­ko-opin­not ei­vät ole it­se­näi­siä opin­to­ja – opet­ta­ja ja opis­ke­li­ja ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa heti pe­ri­o­din alus­ta al­ka­en. Opis­ke­li­ja ja opet­ta­ja aset­ta­vat yh­des­sä opis­ke­lul­le ta­voit­teet, ja opet­ta­ja tu­kee op­pi­mis­ta an­ta­mal­la pa­lau­tet­ta pe­ri­o­din ai­ka­na sekä oh­jaa­mal­la opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta. 

Esi­merk­ki verk­ko­pe­ri­o­din ku­lus­ta (Erk­ki Kulo­vesi).

Hel­sin­gin verk­ko­lu­kio mah­dol­lis­taa opis­ke­lun myös ke­säl­lä. Verk­ko-opin­to­ja voi käy­dä vii­den­nes­sä verk­ko­pe­ri­o­dis­sa ke­sän ai­ka­na. Kesä­o­pin­to­ja jär­jes­te­tään tä­män li­säk­si myös kesä­kuus­sa ja elo­kuus­sa. Kesä­kuun ope­tus jär­jes­te­tään lähi­o­pe­tuk­se­na ja tar­jol­la on lu­ki­on pa­kol­li­sia ja va­lin­nai­sia opin­to­ja kat­ta­vas­ti eri ai­neis­ta. Elo­kuus­sa tar­jo­taan ker­taa­via etä­o­pin­to­ja syk­syn yo-kir­joit­ta­jil­le.

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on kaut­ta tar­jo­taan myös lu­ki­oi­den yh­tei­siä lähi­o­pin­to­ja. Yh­tei­set lähi­o­pin­not ovat lu­ki­oi­den jär­jes­tä­miä opin­to­jak­so­ja, joi­hin ovat ter­ve­tul­lei­ta oman lu­ki­on opis­ke­li­joi­den li­säk­si kaik­ki kau­pun­gin lu­ki­o­lai­set. Nämä opin­not ovat opis­ke­li­joil­le hyvä kei­no tu­tus­tua mui­hin lu­ki­oi­hin ja käy­dä opin­to­jak­so­ja, joi­ta ei ole tar­jol­la omas­sa lu­ki­os­sa. Oppi­tun­nit pi­de­tään päi­vi­sin luku­jär­jes­tyk­seen mer­kit­ty­nä ai­ka­na kau­pun­gin yh­tei­sil­lä tun­ti­pai­koil­la.

Hel­sin­gin työ­väen­o­pis­ton kaut­ta lu­ki­o­lai­sil­la on ol­lut mah­dol­li­suus suo­rit­taa esi­mer­kik­si eri­lai­sia kiel­ten ja mu­sii­kin opin­to­ja sekä me­ren­kul­kuun liit­ty­viä opin­to­ja. Työ­väen­o­pis­ton kurs­seil­le on va­rat­tu lu­ki­o­lais­kiin­ti­öt ja il­moit­tau­tu­mi­set teh­dään opis­ton Il­mo­net-jär­jes­tel­män kaut­ta. Lu­ki­o­lai­set voi­vat hy­väk­si­lu­kea työ­väen­o­pis­tos­sa suo­ri­te­tut opin­not osak­si lu­kio-opin­to­ja ja liit­tää nii­tä esi­mer­kik­si lu­ki­o­dip­lo­mei­hin. 

Sta­din AO on tar­jon­nut lu­ki­o­lai­sil­le mm. lupa­kort­ti­kou­lu­tus­ta ja tes­taus­ta. Sta­din AO:n jär­jes­tä­mät hy­gie­ni­a­pas­si­kou­lu­tuk­set ja tes­tit ovat ol­leet erit­täin suo­sit­tu­ja. Myös mah­dol­li­suus vie­rail­la oppi­lai­tok­sis­sa ja “kur­kis­taa” opis­ke­luun on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta. Olem­me pi­lo­toin­neet myös yh­teis­työ­o­pin­to­ja lu­ki­on ja am­mat­ti­oppi­lai­tok­sen vä­lil­lä osa­na lu­ki­on oppi­ai­nei­den opin­to­ja.

Lu­ki­oi­den ja kor­ke­a­kou­lu­jen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä on vah­vis­tet­tu eril­li­ses­sä Lu­ki­oi­den kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ pää­kau­pun­ki­seu­dul­la -hank­kees­sa ja yh­teis­työ­tä on jat­ket­tu Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on kaut­ta hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen. Käy­tän­nös­sä kor­ke­a­kou­lu­jen vä­li­set yh­teis­työ­o­pin­not löy­ty­vät Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on koti­sivuilta, ja verk­ko­lu­ki­on kaut­ta tie­do­te­taan lu­ki­oi­den reh­to­rei­ta ja opin­to-oh­jaa­jia kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työs­tä ja opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mis­käy­tän­teis­tä.

Lisää yhteistyötä toiselle asteelle

Hank­keen myö­tä yh­teis­työ Sta­din AO:n kans­sa on al­ka­nut, mut­ta ke­hi­tet­tä­vää on vie­lä pal­jon. Hel­sin­gin kau­pun­ki on esi­mer­kik­si poh­ti­nut toi­sen as­teen yh­tei­sen Pri­muk­sen ra­ken­ta­mis­ta, mut­ta konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä tä­män edis­tä­mi­sek­si ei ole vie­lä teh­ty. Hel­sin­gin kau­pun­ki ha­lu­aa vah­vis­taa toi­sen as­teen toi­mi­joi­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Täh­tääm­me hy­vin suun­ni­tel­tui­hin toi­min­ta­ta­poi­hin ja mie­lek­kää­seen yh­teis­työ­hön, niin että opis­ke­li­joi­den on tu­le­vai­suu­des­sa en­tis­tä hel­pom­pi si­säl­lyt­tää eri­lai­sia toi­sen as­teen opin­to­ja omaan op­pi­mis­pol­kuun­sa. 

Opis­ke­li­jat ja opin­to-oh­jaa­jat ovat toi­vo­neet toi­seen as­teen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä eri­tyi­ses­ti tai­to- ja tai­de­ai­nei­siin liit­ty­en. Eri­tyi­ses­ti me­dia-alaan ja tai­tei­siin liit­ty­vät opin­not kiin­nos­ta­vat lu­ki­o­lai­sia. Toi­vei­ta on tul­lut myös esi­mer­kik­si ruu­an­lait­toon, kau­neu­den­hoi­toon, om­pe­luun ja pyö­rän kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­en. Esi­mer­kik­si mo­nia lu­ki­ois­sa vie­tet­tä­viä pe­rin­tei­tä (mm. van­ho­jen­tans­sit, penk­ka­rit) voi­si tu­kea am­ma­til­li­sen oppi­lai­tok­sen kans­sa teh­tä­väl­lä yh­teis­työl­lä. 

17-vuo­ti­as You­suf Ta­reen opis­ke­lee Vuo­saa­ren lu­ki­os­sa ja on tyy­ty­väi­nen säh­kö­mik­ro­auto­kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­seen. Hä­nen ta­voit­tee­naan on opis­kel­la dip­lo­mi-in­si­nöö­rik­si, jo­ten käy­tän­nön säh­kö­tek­niik­kaan tu­tus­tu­mi­nen on mo­ti­voi­nut nuo­ru­kais­ta. You­suf ku­vas­sa kes­kel­lä.

Verkkolukion tarjottimet on rakennettu Wilmaan

Verk­ko­lu­ki­on opin­to­tar­jot­ti­met on ra­ken­net­tu Wil­maan. Kaik­ki kau­pun­gin lu­ki­o­lai­set nä­ke­vät oman lu­ki­on tar­jon­nan li­säk­si verk­ko­lu­ki­on tar­jon­nan ja voi­vat va­li­ta Wil­man kaut­ta it­sel­le mie­lui­sia opin­to­jak­so­ja. Verk­ko­lu­ki­o­ta var­ten on oma vir­tu­aa­li­nen Pri­mus, ja sen Kur­ren kaut­ta hal­lin­noi­daan etä- ja verk­ko­tar­jon­taa eril­li­sis­sä tie­dos­tois­sa. Kou­lun tie­dot -re­kis­te­rin ase­tuk­set on sää­det­ty si­ten, että opet­ta­jat ei­vät pää­se nä­ke­mään mi­tään yli­mää­räi­siä tie­to­ja mui­den lu­ki­oi­den opis­ke­li­jois­ta: Opet­ta­jat nä­ke­vät ai­no­as­taan oman ai­neen­sa arvo­sa­nat, pys­ty­vät lä­het­tä­mään Wil­ma-vies­te­jä oman opin­to­jak­son opis­ke­li­joil­le sekä hoi­ta­maan ar­vi­oin­nin. Opis­ke­li­joil­le li­sä­tään tämä vir­tu­aa­li­nen kou­lu au­to­maat­ti­ses­ti toi­sek­si kou­luk­si Pri­muk­sen Opis­ke­li­jat-re­kis­te­ris­sä ja näin heil­le tu­lee Wil­mas­sa nä­ky­vil­le Verk­ko­lu­ki­on ope­tus­tar­jon­ta.

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on tar­jot­ti­met Wil­mas­sa lv 2023-2024

Kehittäjäopettajat ja vertaismentorit opettajien tukena

LOOK-hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on tar­jon­nan ja eri kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­jien vä­li­sen yh­teis­työn li­säk­si etä- ja verk­ko-ope­tuk­sen laa­tua ja di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja. Opis­ke­li­jat, opet­ta­jat ja kau­pun­gin tie­to­hal­lin­to ovat ol­leet vah­vas­ti mu­ka­na ke­hit­tä­mis­työn eri vai­heis­sa. Hank­kees­sa on luo­tu ke­hit­tä­jä­o­pet­ta­ja­toi­min­nan ja ver­tais­men­to­roin­nin mal­lit.

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on kuu­si ke­hit­tä­jä­o­pet­ta­jaa ovat toi­mi­neet opet­ta­jien tu­ke­na, päi­vit­tä­neet verk­ko­lu­ki­on laa­tu­käsi­kir­jan sekä tes­tan­neet eri­lai­sia di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja etä- ja verk­ko-ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si. Laa­tu­käsi­kir­ja jul­kais­taan tou­ko­kuus­sa 2023 ja se ja­e­taan aoe.fi- ja Hel­sin­ki op­pii -si­vus­toil­la va­paas­ti hyö­dyn­net­tä­väk­si.

Hank­kees­sa on ko­keil­tu myös ver­tais­men­to­roin­tia, jos­sa opet­ta­ja­pa­rit osal­lis­tu­vat tois­ten­sa opin­to­jak­soil­le ja spar­raa­vat toi­si­aan opin­to­jak­so­jen ke­hit­tä­mi­sek­si. 

Ke­hit­tä­jäo­pet­ta­toi­min­nan ja ver­tais­men­to­roin­nin kaut­ta opin­to­jak­so­jen laa­tu on pa­ran­tu­nut, mut­ta ke­hi­tet­tä­vää on edel­leen. Hel­sin­gin ta­voi­te on, että jo­kai­sel­la hel­sin­ki­läi­sel­lä toi­sen as­teen opis­ke­li­jal­la oli­si yh­te­ne­vät mah­dol­li­suu­det suo­rit­taa etä- ja verk­ko-opin­to­jak­so­ja osa­na tut­kin­to­aan. Hel­sin­ki­läi­sis­tä lu­ki­o­lai­sis­ta 15 % pu­huu koti­kie­le­nään jo­tain muu­ta kiel­tä kuin suo­mea tai ruot­sia, ja 11 % opis­ke­li­jois­ta on op­pi­mi­sen tuen pää­tös. Hei­tä verk­ko­lu­ki­on tar­jon­ta ei vie­lä saa­vu­ta riit­tä­vän hy­vin ja kes­keyt­tä­mis­pro­sen­tit ovat edel­leen kor­ke­at. 

Helsingin verkkolukion tarjonta kiinteä osa uutta opetussuunnitelmaa

LOOK-han­ke on tu­ke­nut opis­ke­li­joi­den yh­den­ver­tai­sia ja tasa-ar­voi­sia mah­dol­li­suuk­sia suo­rit­taa lu­kio-opin­to­ja. Lu­ki­on opis­ke­lu­ym­pä­ris­töt ovat laa­jen­tu­neet di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen ja eri oppi­as­tei­den vä­li­sen yh­teis­työn kaut­ta. Verk­ko- ja etä­o­pin­to­ja ke­hit­tä­mäl­lä opis­ke­li­jat ovat voi­neet hyö­dyn­tää en­tis­tä pa­rem­min am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen, va­paan si­vis­tys­työn, kor­ke­a­kou­lu­jen ja mui­den oppi­lai­tos­ten ope­tus­tar­jon­taa, jol­loin mah­dol­li­suu­det yk­si­löl­li­seen ete­ne­mi­seen ja hen­ki­lö­koh­tai­siin op­pi­mis­pol­kui­hin ovat pa­ran­tu­neet, ja jat­ko-opin­to­val­miu­det ja työ­e­lä­mä­o­saa­mi­nen vah­vis­tu­neet. Han­ke on tu­ke­nut myös opis­ke­li­jan laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä ja opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat osaa­vat hyö­dyn­tää di­gi­taa­li­sia opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä, oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ja työ­vä­li­nei­tä ai­em­paa pa­rem­min. 

Etä­o­pin­toi­hin osal­lis­tuu opis­ke­li­joi­ta ym­pä­ri kau­pun­kia. Osa etä­opin­nois­ta to­teu­te­taan hyb­ri­di­nä.

Lopuksi

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on kaut­ta tar­jo­tut opin­to­jak­sot ovat erit­täin suo­sit­tu­ja. Verk­ko- ja etä­o­pin­not tuo­vat jous­ta­vuut­ta ja moni­puo­li­suut­ta opin­toi­hin ja opis­ke­li­ja­pa­laut­teen mu­kaan ovat opis­ke­li­joil­le mie­lui­sa tapa suo­rit­taa lu­kio-opin­to­ja (ky­se­lyt verk­ko- ja etä­o­pe­tuk­ses­ta vuo­sil­ta 2021-2023, n=3 490). Opis­ke­li­joil­le ja mui­den mu­as­sa kou­lu­jen opin­to-oh­jaa­jil­le jär­jes­tet­ty­jen ke­hit­tä­mis­työ­pa­jo­jen ja ky­se­lyi­den tu­los­ten pe­rus­teel­la etä- ja verk­ko-ope­tuk­sen saa­vu­tet­ta­vuu­teen, eri­lais­ten op­pi­joi­den huo­mi­oi­mi­seen ja di­gi­taa­li­siin ja tek­no­lo­gi­siin rat­kai­sui­hin tu­lee kiin­nit­tää kui­ten­kin vie­lä huo­mi­o­ta. Myös toi­sen as­teen vä­lis­tä ja val­ta­kun­nal­lis­ta yh­teis­työ­tä tu­lee ke­hit­tää. 

Hel­sin­gin verk­ko­lu­ki­on koti­si­vut:
https://www.hel.fi/fi/kas­va­tus-ja-kou­lu­tus/hel­sin­gin-verk­ko­lu­kio

Vi­de­ot:
Hel­sin­gin verk­ko­lu­kio: https://you­tu.be/41qvodHLQhg
Ku­vaus etä­opin­nois­ta: https://you­tu.be/tPn__Xts_hU
Ku­vaus verk­ko-opin­nois­ta: https://you­tu.be/z_KAI­cya1hE

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023