Virtuaalisesti kohti yksilöllisiä opintopolkuja

Tiina Kaljunen, apulaisrehtori, Kuopion aikuislukio

Vir­tu­aa­li­ses­ti koh­ti yk­si­löl­li­siä opin­to­pol­ku­ja -han­ke käyn­nis­tyi Kuo­pi­os­sa 1.8.2021. Hank­keen var­si­nai­se­na ta­voit­tee­na on ra­ken­taa Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen yh­tei­nen vir­tu­aa­li­nen opin­to­tar­jo­tin, joka jul­kais­tiin lu­ki­oi­den yh­tei­ses­sä Pri­mus/Kur­re-ym­pä­ris­tös­sä syk­syl­lä 2022.

Hank­kees­sa on työs­tet­ty LOPS2021:n opin­to­jak­sois­ta Itä-Suo­men eLu­ki­on Mood­les­sa opis­kel­ta­via, ai­kaan ja paik­kaan si­to­mat­to­mia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­ta opis­ke­li­jat voi­vat opis­kel­la jous­ta­vas­ti luku­vuo­den ai­ka­na. Tar­koi­tuk­se­na on kor­va­ta opis­ke­li­joi­den it­se­näi­set kurs­si­suo­si­tuk­set vir­tu­aa­li­sen opin­to­tar­jot­ti­men oh­ja­tuil­la verk­ko-opin­to­jak­soil­la. Opet­ta­jil­ta saa­dun pa­laut­teen mu­kaan it­se­näi­set opin­to­suo­ri­tuk­set ko­e­taan yleen­sä kuor­mit­ta­vik­si ja ne teet­tä­vät myös run­saas­ti lisä­työ­tä. Ver­kos­sa oh­ja­tuil­la opin­noil­la on si­ten toi­saal­ta var­mis­tet­tu opis­ke­li­joil­le jous­ta­va ja yk­si­löl­li­nen opin­to­jen ete­ne­mi­nen haas­ta­vis­sa­kin elä­män­ti­lan­teis­sa ja toi­saal­ta ke­ven­net­ty opet­ta­jien työ­taak­kaa kes­kit­tä­mäl­lä it­se­näi­set suo­ri­tuk­set tiet­ty­jen opet­ta­jien oh­jauk­seen. Li­säk­si han­ke on tar­jon­nut mu­ka­na ole­vil­le opet­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den am­ma­til­li­seen ja pe­da­go­gi­seen ke­hit­ty­mi­seen sekä oman työ­mää­rän sää­te­lyyn. Huh­ti­kuus­sa 2023 hank­kees­sa on mu­ka­na pari­kym­men­tä opet­ta­jaa ja val­mii­ta LOPS2021:n mu­kai­sia verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­le­ja on yli 50.

Hank­keen aluk­si muo­dos­tet­tiin reh­to­ri Au­ro­ra Han­se­nin joh­dol­la oh­jaus­ryh­mä, joka on ko­koon­tu­nut sään­nöl­li­ses­ti. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii mm. opet­ta­jien tie­dot­ta­mi­ses­ta ja han­keen käy­tän­nön asi­ois­ta, opet­ta­ja­ta­paa­mis­ten ko­koon kut­su­mi­sis­ta ja oh­jaus­ma­te­ri­aa­lien tar­kis­ta­mi­ses­ta en­nen nii­den jul­kai­sua. Oh­jaus­ryh­mä ko­ko­si ensi­töik­seen verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lien laa­tu­kri­tee­rit, jot­ka poh­jau­tu­vat lu­kio-opet­ta­jien vuon­na 2020 Snell­ma­nE­dus­sa laa­ti­miin verk­ko-opin­to­jak­so­jen laa­tu­kri­tee­rei­hin. Laa­tu­kri­tee­rien avul­la py­ri­tään var­mis­ta­maan verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lien sekä si­säl­löl­li­nen että pe­da­go­gi­nen laa­tu ja yh­den­mu­kai­suus.

Han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lit poh­jau­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa käy­tös­sä ole­viin kau­pal­li­siin digi­ma­te­ri­aa­lei­hin tai oppi­kir­joi­hin. Käy­tän­nös­sä opet­ta­ja laa­tii oh­jaus­ma­te­ri­aa­lin­sa laa­tu­kri­tee­rit huo­mi­oi­den. Ma­te­ri­aa­lin val­mis­tut­tua opet­ta­ja käy pa­lau­te­kes­kus­te­lun oh­jaus­ryh­män jä­se­nen kans­sa ja te­kee tar­vit­ta­es­sa kor­jauk­sia ma­te­ri­aa­liin­sa. Opet­ta­jan alle­kir­joi­tet­tua te­ki­jän­oi­keus­so­pi­muk­sen ja so­pi­muk­sen verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­ses­ta opet­ta­jal­le mak­se­taan so­pi­muk­sen mu­kai­nen palk­kio ja opin­to­jak­so vie­dään opin­to­tar­jot­ti­mel­le. Tä­män jäl­keen opin­to-oh­jaa­jat voi­vat il­moit­taa opis­ke­li­jat suo­rit­ta­maan opin­to­jak­soa. Ma­te­ri­aa­lin laa­ti­nut opet­ta­ja on si­tou­tu­nut oh­jaa­maan omia opin­to­jak­so­jaan. Opis­ke­li­jan il­moit­tau­dut­tua opin­to­jak­sol­le oh­jaa­va opet­ta­ja an­taa alku­oh­jeis­tuk­sen ja so­pii opis­ke­li­jan kans­sa suo­ri­tuk­sen aika­tau­lun ja mah­dol­li­sen koe­päi­vän. Ai­kaa opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­seen opis­ke­li­jal­la on yksi luku­kau­si. Luku­vuon­na 2022-23 il­moit­tau­tu­mi­sia kai­kil­le opin­to­jak­soil­le tuli yh­teen­sä yli 800.

Di­gi­taa­li­nen Eko­sys­tee­mi -han­ke on tar­jon­nut han­ke­lu­ki­oil­le digi- ja pe­da­go­gis­ten tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia, jot­ka ovat koh­dis­tu­neet mm. Mood­len käyt­töön. Lu­ki­o­toi­mes­sa on kak­si Di­giEr­ko-kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nut­ta pe­da­go­gis­ta val­men­ta­jaa, jot­ka ovat aut­ta­neet opet­ta­jia käy­tän­nön pul­mien rat­kai­suis­sa. Erit­täin tär­kei­tä ovat ol­leet myös opet­ta­jien toi­sil­leen ja­ka­mat hy­vät käy­tän­teet, toi­min­ta­ta­vat, osaa­mi­nen ja ver­tais­tuki, ku­ten ohei­set hank­kees­sa mu­ka­na ole­vien opet­ta­jien kom­men­tit osoit­ta­vat.

Kom­ment­tin­sa ovat an­ta­neet Mart­ti Kei­nä­nen, joka on ko­ke­nut verk­ko-opet­ta­ja ja oh­jaa­ja, sekä Heli Kö­nö­nen, joka on pit­käs­tä opet­ta­ja­ko­ke­muk­ses­taan huo­li­mat­ta var­sin tuo­re verk­ko-opet­ta­ja ja digi­pe­da­go­gi.

Mi­ten in­nos­tuit läh­te­mään mu­kaan tä­hän hank­kee­seen ja mitä se on si­nul­ta vaa­ti­nut? 

Mart­ti: Mi­nun koh­dal­la­ni kyse on 1990-lu­vun lo­pul­la al­ka­nees­ta jat­ku­mos­ta. Sil­loin aloi­tin oh­jaa­maan fy­siik­kaa ja fi­lo­so­fi­aa Poh­jois-Sa­von etä­lu­ki­o­ver­kos­sa.  Oh­jauk­ses­ta käy­tet­tiin sil­loin ni­mi­tys­tä kes­ki­tet­ty oh­jaus.  Mat­kan var­rel­la mo­net ta­vat ovat va­kiin­tu­neet ja hom­maa on hoi­det­tu ru­tii­nil­la.  Yksi syy hank­kee­seen mu­kaan läh­te­mi­seen oli se, että mi­ten voi­si ope­tus­ta uu­dis­taa ja edel­leen ke­hit­tää.  Ny­kyi­ses­sä­kin verk­ko-ope­tuk­ses­sa olen voi­nut käyt­tää ai­em­min teh­tyä ma­te­ri­aa­lia. Osaa ma­te­ri­aa­leis­ta on jou­tu­nut työs­tä­mään verk­koon pa­rem­min so­pi­vak­si.  Li­säk­si vir­tu­aa­li­o­pe­tus­ta suun­ni­tel­les­sa jou­tuu miet­ti­mään opis­ke­li­jan op­pi­mis­pol­kua ja sen loo­gis­ta ete­ne­mis­tä. Itse vir­tu­aa­li­o­pin­to­jen oh­jaa­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa Wil­man ja säh­kö­pos­tin seu­raa­mis­ta. Uu­sia opis­ke­li­joi­ta tu­lee oh­jauk­seen jat­ku­vas­ti ja op­pi­mis­teh­tä­viä on ar­vi­oi­ta­va lä­hes päi­vit­täin.

Heli: Apu­lais­reh­to­rim­me Tii­na pyy­si mu­kaan ja sen kum­mem­pia poh­ti­mat­ta lu­pau­duin. Vä­hän kyl­lä jos­sain vä­lis­sä har­mit­ti­kin. Olen aina ol­lut kiin­nos­tu­nut mm. eri­lai­sis­ta op­pi­jois­ta ja eri opis­ke­lu­ta­vois­ta, se­kin vai­kut­ti asi­aan. Han­ke on vaa­ti­nut to­del­la pal­jon opis­ke­lua, sekä omin päin että kou­lu­tuk­sis­sa. Minä läh­din mu­kaan ”pys­ty­met­säs­tä”, eli Mood­le-työs­ken­te­lys­tä ei ol­lut ko­ke­mus­ta. Oh­jaus­ma­te­ri­aa­lin työs­tä­mi­nen vie pal­jon ai­kaa, eräs asi­aa tun­te­ma­ton kol­le­ga sa­noi, että ”Joo, voi­sin kyl­lä ot­taa yh­den opin­to­jak­son teh­tä­väk­si, oh­jauk­sen te­ke­mi­seen me­nee mul­la yksi päi­vä.” Hy­myi­lin vie­nos­ti vas­tauk­sek­si, kyl­lä tä­hän me­nee use­am­pi ko­ko­nai­nen päi­vä per opin­to­jak­so ja päi­vit­tä­mi­seen­kin pi­tää va­rau­tua. Ja tämä niin, että itse oppi­ma­te­ri­aa­li on val­mii­na, eli teem­me vain oh­jauk­sen sii­hen. Mi­nus­sa on myös vä­hän nil­lit­tä­jän vi­kaa, jo­ten ai­kaa on ku­lu­nut pal­jon myös hie­no­sää­töön. Ja tie­tys­ti yksi asia joh­taa toi­seen, olen nyt in­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan mm. Pe­da­go­gin di­gi­tys­tä -jat­ko­kou­lu­tuk­seen ja siel­tä on tul­lut pal­jon hy­viä vink­ke­jä. Seu­raa­vak­si pi­tä­nee pe­reh­tyä mo­ti­vaa­ti­oon ja sii­hen vai­kut­ta­viin te­ki­jöi­hin.

Mil­lai­sia haas­tei­ta olet koh­dan­nut laa­ties­sa­si verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­le­ja tai oh­ja­tes­sa­si opis­ke­li­joi­ta? Entä mis­sä asi­ois­sa olet ko­ke­nut on­nis­tu­nee­si?

Mart­ti: Haas­teet ja on­gel­mat py­rin nä­ke­mään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä, ko­ke­mus on aut­ta­nut kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Joi­ta­kin tek­ni­siä on­gel­mia on ol­lut il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mäs­sä. Op­pi­mis­teh­tä­vien pa­lau­tuk­set ka­sau­tu­vat usein luku­kau­den lop­puun. Vah­vuuk­si­a­ni ovat ko­ke­mus ja no­peus.  Op­pi­mis­teh­tä­vien ar­vi­oin­ti­tai­to­ni ovat ke­hit­ty­neet vuo­sien var­rel­la. Re­a­goin no­pe­as­ti opis­ke­li­joi­den lä­het­tä­miin op­pi­mis­teh­tä­viin ja an­nan pa­laut­teen mah­dol­li­sim­man pian. Vii­me ai­koi­na olen miet­ti­nyt teko­älyn hy­viä ja huo­no­ja puo­lia sekä teko­älyn käyt­töä op­pi­mis­teh­tä­vis­sä.

Heli: Ai ka­ma­la, mi­ten hir­ve­ää on teh­dä it­ses­tään vi­deo!!! Tein tar­koi­tuk­sel­la ensi al­kuun pomp­pi­van ja ker­ta­laa­kis­ta teh­dyn, että opis­ke­li­ja nä­kee, että ei se ole help­poa opet­ta­jal­le­kaan. Mo­nen opis­ke­li­jan aloi­tus­kyn­nys opin­to­jak­sol­la on kor­kea (opin­to­suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen) ja tämä vaa­tii eh­dot­to­mas­ti toi­men­pi­tei­tä jat­kos­sa. Myös se, että en osaa käyt­tää Mood­lea vie­lä ko­vin su­ju­vas­ti, on tuot­ta­nut har­mai­ta hiuk­sia, on­nis­tuin mm. te­ke­mään it­sel­le­ni tup­la­kir­jau­tu­mi­sen, enkä pääs­syt mi­hin­kään. On­nek­si on osaa­va tuki­jouk­ko apu­na! Olen itse tosi vi­su­aa­li­nen ih­mi­nen ja koen, että olen saa­nut Mood­leen ai­kai­sek­si vi­su­aa­li­ses­ti kau­niin op­pi­mis­ym­pä­ris­tön. Li­säk­si olen omas­ta mie­les­tä­ni kir­joit­ta­nut ää­rim­mäi­sen sel­ke­än oh­jauk­sen, mut­ta käy­tän­tö on osoit­ta­nut, että ny­ky­ään kaik­ki ei­vät osaa­kaan lu­kea tai seu­ra­ta oh­jei­ta.

Opin­to­jak­so 1-2 (4op) on erit­täin vaa­ti­va, ja se jää mo­nes­ti kes­ken. Kol­mos­o­pin­to­jak­so, joka on 2 opin­to­pis­teen laa­jui­nen, on sel­ke­äs­ti hel­pom­pi saat­taa lop­puun. Meil­lä on­kin ol­lut pu­het­ta, että jat­kos­sa opis­ke­li­ja voi­si ha­lu­tes­saan tul­la ta­paa­maan opet­ta­jaa tiet­tyi­nä ai­koi­na, tämä aut­tai­si var­mas­ti ai­na­kin tuon 4 op­pi­mis­pis­teen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Olen saa­nut kii­tos­ta sii­tä, että re­a­goin no­pe­as­ti on­gel­ma­ti­lan­tei­siin ja että olen teh­nyt erit­täin sel­ke­än oh­jauk­sen opin­to­jak­soon.

Min­kä­lais­ta osaa­mis­ta opet­ta­ja mie­les­tä­si tar­vit­see luo­dak­seen on­nis­tu­neen verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lin? 

Mart­ti: Mie­les­tä­ni opet­ta­jal­la on hyvä olla ko­ke­mus­ta pe­rin­tei­ses­tä luok­ka­o­pe­tuk­ses­ta ja sen yh­tey­des­tä käy­te­tyn verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lin käy­tös­tä. Oppi­ai­neen si­säl­lön ja sen ope­tus­suun­ni­tel­man tun­te­mus on tie­tys­ti eduk­si.  Opin­to­jak­sos­ta tu­lee osa­ta erot­taa kes­kei­set asia­ko­ko­nai­suu­det, joi­ta pai­no­te­taan sit­ten verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­lis­sa. Jat­ku­va oh­jaa­mi­nen vaa­tii myös hie­man epä­sään­nöl­li­sen työ­ryt­min sie­to­ky­kyä. Ar­vi­oin­ti- ja pa­laut­teen­anto­tai­to­ja tu­lee myös ke­hit­tää.  Toki tosi hie­nois­sa verk­ko-oh­jaus­ma­te­ri­aa­leis­sa tu­li­si olla mo­nen­lai­sia opin­to­jen ete­ne­mis­reit­te­jä eri­lai­sil­le op­pi­joil­le.

Heli: En­sim­mäi­nen edel­ly­tys on, että hal­lit­see oppi­ai­neen, jos­ta te­kee verk­ko­ma­te­ri­aa­lia. Li­säk­si pi­tää olla in­nos­tu­nut sekä oppi­ai­nees­ta että tek­nii­kas­ta ja poh­tia, mi­ten asia me­ni­si par­hai­ten pe­ril­le. Vi­su­aa­li­nen hah­mot­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Olen itse ko­ke­nut opet­ta­ja ja tie­dän jo, mit­kä asi­at eri­tyi­ses­ti ai­heut­ta­vat haas­tei­ta, mut­ta useim­mi­ten nuo­rem­mil­la opet­ta­jil­la pa­rem­pi tek­ni­nen osaa­mi­nen kom­pen­soi pal­jon.

Mil­lai­sia ter­vei­siä lä­het­täi­sit verk­ko-opis­ke­li­jal­le? Mi­ten tsemp­pai­sit hän­tä?

Mart­ti: In­toa op­pi­mi­seen. Aset­ta­kaa it­sel­len­ne ta­voit­teet ja laa­ti­kaa opis­ke­luun aika­tau­lu.  Pa­laut­ta­kaa teh­tä­vät hy­vis­sä ajoin.   Ol­kaa kriit­ti­siä läh­de­ma­te­ri­aa­le­ja koh­taan. Ol­kaa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa oh­jaa­jan kans­sa sekä an­ta­kaa pa­lau­tet­ta opin­to­jak­sos­ta ja sen oh­jaa­mi­ses­ta. Näh­kää on­gel­mat pie­ni­nä ja in­nos­tu­kaa op­pi­maan.

Heli: Läh­de roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan verk­ko-opis­ke­lua! Jos se ei tun­nu­kaan omal­ta, aina voi pa­la­ta tut­tuun lähi­o­pe­tuk­seen. Vä­lil­lä voi tun­tua, että ei­hän täs­tä tule mi­tään, mut­ta sit­ke­äl­lä har­joit­te­lul­la pää­set kyl­lä eteen­päin. Älä odo­ta opis­ke­lu­ins­pi­raa­ti­o­ta, vaan mää­ri­tä it­sel­le­si sään­nöl­li­nen opis­ke­lu­aika­tau­lu. Jos tu­lee on­gel­mia, verk­ko-ope on si­nua var­ten ja aut­taa kyl­lä. Älä epä­röi pyy­tää apua!

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023