ASKEL 5: MONILLA KIELILLÄ

ChatGPT on kielitaikuri

ChatGPT on kielitaikuri

Moni­kie­li­nen vies­tin­tä on help­po tapa tu­tus­tua ChatGPT:n mah­dol­li­suuk­siin. Pyy­tä­mäl­lä vas­tauk­sia eri kie­lil­lä sa­man­ai­kai­ses­ti voi an­taa sa­man oheis­tuk­sen moni­kie­li­ses­sä luok­ka­ym­pä­ris­tös­sä. Opis­ke­li­joi­den kes­ki­näi­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ChatGPT voi toi­mia tulk­ki­na – ei toki oi­ke­aa tulk­kia kor­vaa, mut­ta kou­luis­sa ei sel­lais­ta ole yleen­sä mah­dol­lis­ta muu­ten­kaan käyt­tää.

ChatGPT tun­nis­taa myös kie­li­tai­to­ta­sot, jo­ten vas­tauk­sen voi pyy­tää ha­lu­tuil­le kie­li­tai­to­ta­soil­le. Teko­äly osaa myös muut­taa an­ne­tun teks­tin kie­li­tai­to­ta­sol­ta toi­sel­le.

Teko­älyä voi pyy­tää se­lit­tä­mään asia niin, että esi­mer­kik­si 10-vuo­ti­as ym­mär­tää sen. Vi­ral­lis­ta sel­ko­suo­mea pal­ve­lu ei tuo­ta, mut­ta se on hyvä yk­sin­ker­tais­ta­maan ja tii­vis­tä­mään moni­mut­kai­sia teks­te­jä.

Vastauksen pyytäminen useilla kielillä

Esi­merk­ki­syö­te on kak­si­o­sai­nen:

  1. En­sin an­ne­taan teks­ti joka ha­lu­taan vies­tiä ja kään­tää.
  2. Sit­ten ker­ro­taan var­si­nai­sen syö­te: Se­li­tä mi­nul­le tämä sama asia thain kie­lel­lä, kii­nak­si, ve­nä­jäk­si, ara­bi­ak­si, far­sik­si ja ru­an­dan kie­lek­si. [Lii­tä teks­ti­kat­kel­ma.] Käy­tän­nös­sä on ha­vait­tu, että syöt­teen pyyn­tö­nä ’se­li­tä mi­nul­le’ toi­mii usein pa­rem­min kuin ’kään­nä’.

Tekstin muuntaminen kielitaitotasolta toiselle

ChatGPT:n kyky muo­ka­ta teks­tiä eri­lais­ten kri­tee­rien mu­kai­sek­si on osoit­tau­tu­nut var­sin hyö­dyl­li­sek­si. Tätä kan­nat­taa ko­keil­la, jos oppi­ma­te­ri­aa­li on lii­an vai­ke­aa opis­ke­li­joil­le, eri­tyi­ses­ti S2 (suo­mi toi­se­na kie­le­nä) opis­ke­li­joi­den kans­sa. Na­tii­vi­ta­son teks­tin (C2) voi muut­taa ChatGPT:n avul­la vaik­ka­pa A2 kie­li­tai­to­ta­soon so­pi­vak­si.

Teks­tin tii­vis­tä­mi­nen ja yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen on­nis­tuu so­vel­ta­mal­la alla ole­vaa esi­merk­kiä omiin ai­neis­toi­hin. On tär­ke­ää tar­kas­taa tu­los, sil­lä jos­kus yk­sin­ker­tais­ta­mi­sen myö­tä jää jo­tain oleel­lis­ta pois.

  1. Var­mis­ta että ChatGPT:llä on kä­si­tys­tä­si vas­taa­va data sii­tä mitä ovat eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen kie­li­tai­to­ta­sot. Tämä vai­he ei ole vält­tä­mä­tön. ChatGPT löy­tää kri­tee­rit, mut­ta A1, A2, B1, B2, C1, mut­ta jos­kus var­mis­tus ikään kuin ak­ti­voi muis­tin. Syö­te: Ym­mär­rät­kö mitä ovat eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen kie­li­tai­to­ta­sot?
  2. Voit vie­lä var­mis­taa asi­an tes­taa­mal­la mal­li­teks­til­lä. Syö­te: Mitä ta­soa tämä teks­ti on? [lii­tä tä­hän ana­ly­soi­ta­va teks­ti]. Anna pa­lau­tet­ta vas­tauk­ses­ta, esi­mer­kik­si: Täs­sä käy­tet­ty teks­ti on to­si­aan noi B2-C1 ta­soa. Ehkä lä­hem­pä­nä C1 ta­soa, eli hie­man ala­kant­tiin ar­vi­oi­tu, mut­ta suh­teel­li­sen oi­kein.
  3. Teks­tin kie­li­tai­to­ta­son muok­kaa­mi­nen ta­pah­tuu an­ta­mal­la muo­kat­ta­va teks­ti sekä ke­hot­ta­mal­la teko­älyä: Yk­sin­ker­tais­ta ja tar­vit­ta­es­sa tii­vis­tä teks­tiä niin, että se oli­si ym­mär­ret­tä­vis­sä A2 kie­li­tai­to­ta­son opis­ke­li­jal­le.
  4. Työs­ken­te­lyä on mah­dol­lis­ta jat­kaa an­ta­mal­la ChatGPT:lle kri­tee­ri­tau­luk­ko ja esi­merk­ki­teks­ti, joka on ha­lut­tua ta­soa. Tätä tak­tiik­kaa voi ko­keil­la myös syöt­teen alus­sa (eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen kie­li­tai­to­ta­son mää­ri­tel­mät tau­luk­ko­na).
Teko­äly­opas 1.011.11.2023