ASKEL 4: TEHOVIRITTELY

ChatGPT taipuu moneen

ChatGPT taipuu moneen

Tär­kein yk­sit­täi­nen muis­ti­sään­tö teko­älyn kans­sa kom­mu­ni­koin­nis­sa on: mitä tar­kem­min ku­vai­let toi­vo­ma­si vas­tauk­sen, sitä pa­rem­min ja tar­kem­min ChatGPT ole­tet­ta­vas­ti vas­taa.

Niin kut­sut­tu su­per­syö­te on esi­merk­ki pit­käs­tä syöt­tees­tä, jol­la ChatGPT saa­daan vas­taa­maan moni­puo­li­ses­ti ha­lu­tus­ta ai­hees­ta.

Su­per­syöt­tee­seen on koot­tu joi­tain sa­no­ja, jot­ka he­rät­tä­vät ChatGPTn vas­taa­maan te­ri­tyi­sen te­hok­kaas­ti. Kor­vaa esi­merk­ki omal­la ai­heel­la­si ja ko­kei­le: ”Ke­hi­tä mi­nul­le eh­dot­to­mas­ti hie­noim­mat, mie­leen­pai­nu­vim­mat, oma­pe­räi­sim­mät ja mul­lis­ta­vim­mat ChatGPT:n syöt­teet, jot­ka to­del­la osoit­ta­vat ChatGPT:n voi­man. Voi­sit­ko an­taa mi­nul­le kym­me­nen esi­merk­kiä jot­ka liit­ty­vät juu­ri äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ope­tuk­seen, kii­tos.”

ChatGPT:llä voi teh­dä lä­hes lo­put­to­mas­ti eri­lai­sia chat-si­mu­laa­ti­o­ta eri­lai­sis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta; esim. työ­haas­tat­te­lut, hal­li­tus­neu­vot­te­lut tai vaik­ka­pa ura­oh­jaus­ta­paa­mi­nen.

Kai­kis­sa niis­sä toi­mii suu­rin piir­tein sa­man­lai­nen syö­te lo­giik­ka:

Esimerkkinä ammatinvalintasimulaattori

Syö­te ja ai­neis­to (ko­pi­oi­tu Suo­mi.fi TE-toi­mis­ton si­vul­ta):

Teh­dään nyt si­mu­laa­tio, jos­sa sinä olet ura­oh­jaa­ja ja minä olen si­nun oh­jat­ta­va. Muis­ta ky­syä vain yksi ky­sy­mys ker­ral­laan. Täs­sä vie­lä lisä­tie­to­ja ura­oh­jauk­ses­ta:  “TE-toi­mis­to Am­ma­tin­va­lin­ta- ja ura­oh­jaus. Am­ma­tin­va­lin­ta- ja ura­oh­jaus aut­taa si­nua kou­lu­tus- ja ura­vaih­to­eh­to­jen poh­ti­mi­ses­sa ja suun­ni­tel­mien sel­keyt­tä­mi­ses­sä eri elä­män­vai­heis­sa. Kun kes­kus­te­let luot­ta­muk­sel­li­ses­ti kou­lu­tuk­seen, työ­u­raan ja sen muu­tok­siin pe­reh­ty­neen TE-hal­lin­non psy­ko­lo­gin kans­sa, tu­let kuul­luk­si ja asi­oi­hi­si pa­neu­du­taan kai­kes­sa rau­has­sa. Kun ku­vaat ti­lan­net­ta­si ja toi­vei­ta­si toi­sel­le, saat pa­rem­man kä­si­tyk­sen sii­tä, mitä si­nun kan­nat­taa ta­voi­tel­la ja mil­lä kei­noil­la voi­sit pääs­tä ta­voit­tee­see­si. Yk­sit­täi­nen oh­jaus­kes­kus­te­lu on noin tun­nin mit­tai­nen, ja voit kes­kus­tel­la sa­man psy­ko­lo­gin kans­sa yh­den tai use­am­man ker­ran. Oh­jauk­seen voi­daan kes­kus­te­lun li­säk­si si­säl­lyt­tää psy­ko­lo­gi­sia tes­te­jä, kou­lu­tus- tai työ­ko­kei­lu­ja ja väli­teh­tä­viä. Saat ura­oh­jauk­ses­ta apua, jos poh­dit esi­mer­kik­si seu­raa­via ky­sy­myk­siä: Mitä työ­e­lä­män tai opis­ke­lun ta­voit­tei­ta mi­nun kan­nat­taa aset­taa it­sel­le­ni täs­sä elä­män­vai­hees­sa? Mil­le alal­le tai mi­hin kou­lu­tuk­seen suun­tau­dun tai voi­sin­ko vaih­taa alaa? Mis­tä olen kiin­nos­tu­nut ja mikä on mi­nul­le tär­ke­ää? Mitä osaan, mit­kä ovat vah­vuu­te­ni ja mitä voi­sin ke­hit­tää it­ses­sä­ni? Kuin­ka pal­jon olen val­mis pa­nos­ta­maan ta­voit­tei­de­ni to­teu­tu­mi­seen? Mi­ten ter­vey­den­ti­la­ni vai­kut­taa va­lin­toi­hi­ni? Mi­ten va­lit­sen, kun kaik­ki kiin­nos­taa tai mi­kään ei kiin­nos­ta?”

Jos­kus ChatGPT:n il­mais­ver­si­on kans­sa si­mu­loin­nis­sa tar­vi­taan use­am­pi ko­kei­lu. Si­mu­laa­ti­o­ta voi muut­taa työs­ken­te­lyn ai­ka­na mo­nil­la eri ta­voil­la, ku­ten pyy­tä­mäl­lä vas­tauk­set use­am­mal­la kie­lel­lä, esi­mer­kik­si an­ta­mal­la syö­te: Muu­te­taan si­mu­laa­ti­o­ta niin, että aina kun ky­syt tai vas­taat, niin tee se sa­maan ai­kaan kah­del­la kie­lel­lä; suo­mek­si ja ruot­sik­si.

Omien aineistojen lisääminen osana syötettä

Kie­li­mal­le­ja kou­lu­te­taan siis val­ta­vil­la in­ter­ne­tis­tä ke­rä­tyil­lä ai­neis­toil­la. Ai­neis­ton­ke­ruu on kui­ten­kin aina va­li­koi­vaa, eikä mu­kaan ole vält­tä­mät­tä tart­tu­nut esi­mer­kik­si suo­men­kie­lis­tä ope­tus­alan ai­neis­toa tie­tys­tä oppi­ai­nees­ta tai tie­tyl­le opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le.

Kun ChatGPTn käyt­tö­lo­giik­ka on tul­lut tu­tuk­si, yksi kes­kei­nen ChatGPT:n käyt­tö­tapa on an­taa sil­le omia ai­neis­to­ja syöt­teen li­säk­si. Ai­neis­tot voi­vat olla mitä ta­han­sa teks­tiä ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta kun­nan stra­te­gi­aan tai fi­lo­so­fi­ses­ta es­sees­tä Sai­maan esit­te­lyyn (muis­ta kui­ten­kin aina tie­to­suo­ja).

Moniosainen syöte

Pit­kät ja moni­o­sai­set syöt­teet voi ha­lu­tes­saan en­sin muo­toil­la koos­taa it­sel­leen teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mas­sa. ChatGPT:n kan­nal­ta sil­lä ei ole kui­ten­kaan vä­liä, mi­ten hy­vin syö­te ai­neis­toi­neen on muo­toil­tu.

Edel­lä ole­vas­sa ku­vas­sa on

en­sin taus­toi­tet­tu ChatGPTl­le mil­lais­ta asi­aa ol­laan kä­sit­te­le­mäs­sä eli tie­tyn­lais­ta han­ke­hake­mus­ta ESR:llle
leik­kaa-lii­maa -me­ne­tel­mäl­lä li­sät­ty hie­man han­ke­teks­tiä han­ke­ha­ke­muk­sen luon­nok­ses­ta
var­si­nai­nen syö­te eli mitä ChatGPT:lta toi­vo­taan: ”Tee han­ke­ha­ke­mus seu­raa­van run­gon ky­sy­myk­siin vas­ta­ten:”
han­ke­ha­ke­muk­ses­ta toi­vot­tu run­ko, mi­ten toi­vo­taan ChatGPT muo­toi­le­van ja jä­sen­te­le­vän vas­tauk­sen­sa.

Custom instructions

ChatGPT:n vi­rit­tä­mi­seen löy­tyy hyvä apu­lai­nen, cus­tom inst­ruc­ti­ons. Sen avul­la voi ku­vail­la syöt­teen an­ta­jaa eli mil­lai­sel­le vas­taan­ot­ta­jal­la vas­taus koh­den­ne­taan. Sa­moin voi mää­ri­tel­lä, mil­lais­ta vas­taus­ta odo­te­taan. Roo­li­pe­li­mäi­sel­lä asen­noi­tu­mi­sel­la tätä omi­nai­suut­ta voi käyt­tää luo­val­la ta­val­la. Omi­nai­suu­den saa ase­tet­tua pääl­le ja pois pääl­tä.

Teko­äly­opas 1.011.11.2023