Askel 3: APUA TÖIHIN

Tukiälyominaisuudet esiin

Tukiälyominaisuudet esiin

ChatGPT ja vas­taa­vat saat­ta­vat fak­ta­tie­don­ha­ki­jan vä­lil­lä har­ha­po­luil­le, mut­ta niil­lä on mui­ta su­per­tai­to­ja.

Teko­äly on tai­ta­va te­ke­mään eh­do­tuk­sia, sen avul­la voi tii­vis­tää asi­oi­ta, luo­da lu­et­te­loi­ta, ke­hi­tel­lä ide­oi­ta, lis­ta­ta asi­oi­ta, jä­sen­nel­lä ja suun­ni­tel­la.

Teko­äly voi teh­dä luon­nok­sen, jota ih­mis­äly voi ja­los­taa eteen­päin. Tämä on omi­nai­suus, jota opis­ke­li­ja saat­taa käyt­tää vää­riin tar­koi­tuk­siin oi­ko­es­saan op­pi­mis­teh­tä­vien mut­kia suo­rak­si. 

Opet­ta­jan on hyvä ot­taa oma­koh­tais­ta tun­tu­maa, mil­lai­sil­la käyt­tö­ta­voil­la teko­ä­lys­tä val­jas­tuu hyvä tuki­äly töi­hin ja opis­ke­luun.

Syöt­tei­den muo­toi­lu­tai­to­jen ke­hit­ty­es­sä yhä use­am­min ChatGPT ge­ne­roi toi­vo­tun­suun­tai­sia vas­tauk­sia. Sii­nä vai­hees­sa on aika siir­tyä am­ma­til­li­siin syöt­tei­siin. Voit esi­mer­kik­si aloit­taa oman oppi­ai­nee­si kurs­si­suun­nit­te­lus­ta, teh­tä­vien tai ryh­mä­töi­den ide­oin­nis­ta. 

Teko­äly­opas 1.011.11.2023