Askel 2: KEHITTELY

Älä tyydy ensimmäiseen tulokseen

Älä tyydy ensimmäiseen tulokseen

Teko­älyn koh­dal­la voi­si pil­ke sil­mä­kul­mas­sa pu­hua maa­nit­te­lu- tai lyp­sy­tai­dois­ta. ChatGPT on vi­ri­tet­ty miel­lyt­tä­mään käyt­tä­jää. Jos an­net­tu syö­te on teko­älyn kan­nal­ta vai­kea, se an­taa aina jo­tain vas­tauk­sek­si. En­sim­mäi­nen vas­taus voi osua vain osit­tain oi­ke­aan suun­taan. 

Syöt­teen an­ta­mi­sen eli promp­taa­mi­sen tai­dois­sa ke­hit­tyy ko­ke­muk­sen myö­tä. En­sim­mäi­nen ope­tel­ta­va asia on tar­ken­ta­mi­nen ja lisä­vas­taus­ten pyy­tä­mi­nen. 

Jat­ko­har­joit­te­lu on tär­ke­ää. Mitä tar­kem­man pyyn­nön teet, sitä pa­rem­pia vas­tauk­sia kes­ki­mää­rin saat. 

Voit ke­hi­tel­lä ha­lu­a­maa­si ai­het­ta ChatGPTn kans­saVoit an­taa myös esi­merk­ki­ai­neis­toa tai vii­ta­ta jo­hon­kin me­ne­tel­mään tai koh­tee­seen, jon­ka tyy­li­siä vas­tauk­sia ha­lu­at, ku­ten ”Suun­nit­te­le oppi­lai­tok­sen päi­vän ruo­ka­lis­ta, joka on ter­veel­li­nen, vähä­hii­li­nen, ruo­ka­ym­py­rän mu­kai­nen ja pai­not­taa Suo­mes­sa kas­va­tet­tu­ja juu­rek­sia ja vi­han­nek­sia.” 

Huo­maa, että ChatGPT py­syy avaus­vies­tin kon­teks­tis­sa eikä toi­saal­ta muis­ta ai­em­pien chat­tien si­säl­tö­jä. Kon­teks­tis­sa py­sy­mi­nen on tär­keä ero haku­ko­nei­siin ver­rat­tu­na. Aloi­ta siis uu­den ai­heen kans­sa uusi chat.

Ide­oin­nin alus­sa on hyvä olla ra­joit­ta­mat­ta lii­kaa ChatGPTn vas­taus­ta. Kun ChatGPT on vas­tan­nut, niin vas­tauk­ses­ta voi poi­mia en­sin yh­den vas­tauk­sen, jos­ta pyy­de­tään tar­ken­nuk­sia, eri­lai­sia näkö­kul­mia ja lisä­i­de­oi­ta. 

Voit har­joi­tel­la ke­hit­te­lyä ja maa­nit­te­lun tai­toa tu­tuil­la ja mie­lui­sil­la ai­heil­la, ku­ten vaik­ka­pa ru­not, blo­gi­teks­tin luon­nos­te­lu, ruo­ka­re­sep­tien ide­oin­ti tai sa­dun ge­ne­roin­ti.  Esi­tä jat­ko­ky­sy­myk­siä, pyy­dä tar­kem­pia se­li­tyk­siä tai uu­sia ver­si­oi­ta. Eh­do­ta ha­lu­a­maa­si tyy­li­la­jia vas­tauk­siin. 

Fak­ta­tie­don kans­sa on­gel­mia

Fak­ta­tie­don kans­sa on­gel­mia

Huo­maa, että ChatGPT tuot­taa vain ti­las­tol­li­se­si to­den­nä­köi­sen vas­tauk­sen. Jul­kai­su­hent­kel­lä ChatGPT3 käyt­ti vuo­teen 2021 saak­ka ker­ty­nyt­tä in­ter­ne­tin ai­neis­toa.
Vaik­ka teko­äly oli­si kou­lu­tet­tu myös vuon­na 2022-2023 jul­kais­tul­la ma­te­ri­aa­lil­la, niin sii­tä huo­li­mat­ta se ei ym­mär­rä vas­taako pup­pua vai fak­taa.
ChatGPT ei siis ole haku­ko­nei­den kor­vi­ke vaan pi­kem­min­kin idea­ge­ne­raat­to­ri ja aja­tus­ten spar­rai­li­ja.

Chattien hallinta

Voit joko aloit­taa uu­den cha­tin ja kli­ka­ta va­sem­man ylä­reu­nan ri­viä ”+ New Chat” tai jat­kaa ole­mas­sa ole­vaa chat­tiä lis­tas­ta.

ChatGPT luo ole­tus­ar­voi­ses­ti ni­men jo­kai­sel­le cha­til­le. Yk­sit­täis­tä chat­tiä hal­lin­noi­daan klik­kaa­mal­la sitä. Cha­tin ot­si­kon oi­ke­aan reu­naan il­mes­tyy kynä- ja ros­ka­kori -iko­nit, joil­la cha­tin voi ni­me­tä tai pois­taa. 

Chat­te­ja syn­tyy hel­pos­ti kym­me­nit­täin. On hyvä ope­tel­la pois­ta­maan ne cha­tit, jois­ta tie­tää ett­ei nii­tä tar­vit­se enää myö­hem­min tai jot­ka ovat vain ko­kei­lu­ja. 

Teko­äly­opas 1.011.11.2023