ASKEL 1: ALOITUS

Vain tekemällä opit

Vain tekemällä opit

Här­kää sar­vis­ta pä­tee teko­älyn kans­sa. Vain käyt­tä­mäl­lä opit käyt­töä. ChatGPTn käyt­töön­otto on help­poa ja toi­mii sa­mal­la ta­val­la kuin mo­net muut www-pal­ve­lut. Tar­vit­set vain säh­kö­pos­ti­o­soit­teen. 

Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen suh­teen kan­nat­taa aina har­ki­ta, käy­tät­kö työ­säh­kö­pos­tia, va­paa-ajan säh­kö­pos­tia tai eril­lis­tä net­ti­pal­ve­lui­den ko­kei­luun so­vel­tu­vaa osoi­tet­ta. Näis­tä vii­mei­sin vaih­to­ehto on hyvä tapa yli­pään­sä tu­tus­tua uu­sin net­ti­pal­ve­lui­hin. Joil­la­kin työ­pai­koil­la on kiel­let­ty työ­säh­kö­pos­tin käyt­tä­mi­nen esi­mer­kik­si ChatGPT-ti­lin luo­mi­seen.

  1. Aloi­ta me­ne­mäl­lä www-se­lai­mel­la osoit­tee­seen https://chat.ope­nai.com tai etsi mo­bii­li­lait­teen so­vel­lus­kau­pas­ta ChatGPT-so­vel­lus ja asen­na se.
  2. Luo tun­nus (Sign Up). Jos­kus tun­nuk­sen luo­mi­nen voi hi­das­tua pal­ve­lun kuor­mi­tuk­sen vuok­si.

ChatGPT:n käyt­tö­liit­ty­mä on var­sin help­po ja muis­tut­taa in­ter­ne­tin haku­ko­nei­ta. Heti alus­sa on hyvä hah­mot­taa, että tie­don­ha­kuun kan­nat­taa edel­leen käyt­tää haku­ko­nei­ta. ChatGPT ja vas­taa­vat teko­äly­pal­ve­lut muo­dos­ta­vat uu­sia si­säl­tö­ko­ko­nai­suuk­sia las­ken­nal­li­ses­ti eli al­go­rit­mi­sen ar­vai­lun avul­la. Vas­tauk­set ovat siis syn­tee­se­jä sii­tä da­tas­ta, jol­la teko­äly (kie­li­mal­li) on ”kou­lu­tet­tu”.

Syö­te = ke­ho­te, promp­ti, eng­lan­nik­si prompt. Lue li­sää Wiki­pe­di­as­ta: Ke­ho­te­suun­nit­te­lu (syö­te­suun­nit­te­lu, engl, prompt en­gi­ree­ring). 

Huomioi tietosuoja

Huo­maa, että läh­tö­koh­tai­ses­ti ChatGPT:lle ei kan­na­ta syöt­tää mi­tään yk­si­löön liit­ty­vää da­taa. To­den­nä­köi­syys on pie­ni, mut­ta on ta­pauk­sia, jos­sa ChatGPT on ge­ne­roi­nut ih­mi­sel­le B näh­tä­väk­si ai­neis­toa, jon­ka ih­mi­nen A on syöt­tä­nyt. 

Niin ikään ChatGPT:lle ei kan­na­ta syöt­tää or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­ja tai ai­neis­to­ja, joi­hin ei ole avoin­ta pää­syä. Epä­var­mois­sa ti­lan­teis­sa voi ky­syä or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­hal­lin­nol­ta. 

Pal­ve­lun ase­tuk­sis­sa koh­das­ta Data Cont­rols voi pois­taa lu­van omien ai­neis­to­jen tal­len­tu­mi­ses­ta ChatGPTn kou­lu­tus­ai­neis­tok­si. Tämä te­kee kui­ten­kin ChatGPTn käy­tös­tä hie­man köm­pe­löm­pää eikä sii­tä ole kui­ten­kaan ta­kei­ta, ett­eikö syöt­tä­mä­si ai­neis­to kui­ten­kin pää­tyi­si ChatGPTn kou­lut­ta­mi­seen.

Ohei­sen lo­gon avul­la tun­nis­tat Ope­nAI:n ChatGPT-pal­ve­lun ja mo­bii­li­so­vel­luk­sen. Te­koä­ly­pö­hi­nä on he­rät­tä­nyt pal­jon kil­pai­lua ja jou­kos­sa on myös epä­luo­tet­ta­via pal­ve­lun­tar­jo­a­jia.

Lue li­sää ChatGPT:stä https://en.wiki­pe­dia.org/wiki/ChatGPT.

Teko­äly­opas 1.011.11.2023